Informácie pre čitateľov

Redakčná rada
doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.
doc. RNDr. K. Čižmárová, CSc.
doc. RNDr. A. Dubcová, CSc.
RNDr. Marcel Horňák, PhD.
doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
RNDr. Štefan Karolčík, PhD.
RNDr. Peter Likavský, CSc.
prof. RNDr. J. Mazúrek, CSc.
prof. RNDr. E. Michaeli, CSc.
Mgr. Miloslav Ofúkaný
prof. RNDr. J. Oťaheľ, CSc.
RNDr. Pavel Sadloň
RNDr. M. Zaťková

Časopis vychádza v spolupráci s:
Geografickým ústavom SAV
a AMAVET klub č. 962
Redakcia
doc. RNDr. Ján Lacika, CSc. – šéfredaktor
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
Adresa redakcie
Časopis Geografia
Štefánikova 49
814 73 Bratislava
Telefón: 02/524 927 51
Časopis vychádza trikrát ročne. Cena jedného
čísla je 2 EUR.
Vydáva: Ing. Eva Jankovičová – ELP s. r. o., Bystrická
5899/3, 841 07 Bratislava, IČO: 46724605
Číslo 1 bolo odovzdané do tlače 20. 11. 2014
a vydané 26. 11. 2014.
Evidenčné číslo per. tlače: EV 504/08
Na vydávanie časopisu prispieva finančnou
dotáciou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky.

Objednávky na predplatné prijíma každá pošta
a doručovateľ Slovenskej pošty. Objednávky
do zahraničia vybavuje Slovenská pošta,
a.s., Stredisko predplatného tlače, Námestie
slobody 27, 810 05 Bratislava 15, e-mail: zahranicna.
tlac @slposta.sk.
Príspevky sa nehonorujú. Nevyžiadané rukopisy
sa nevracajú.
Časopis Geografia
si môžete objednať na adrese:
Eva Jankovičová - EPL s.r.o
Opletalova 54A, 841 07 Bratislava
alebo e-mailom na adrese:
geoservis@stonline.sk
Objednávku časopisu Geografia napíšte
čitateľne, uveďte plné meno a adresu s PSČ
a počet objednávaných výtlačkov. Uveďte,
od ktorého čísla si časopis objednávate. Predplatné
uhradíte na základe zaslanej faktúry.
Predplatné na rok: 12,- EUR/241,- SK (6,-
EUR + 6,- EUR poštovné + balné). Platí sa za
kalendárny rok, nie za školský rok. Ak si časopis
objednáte až od druhého, resp. tretieho
alebo štvrtého čísla, zaplaťte príslušnú časť
predplatného.